Странице

уторак, 11. октобар 2016.

Питања за проверу знања пред тест- ПА

По договору од пре две недеље, па и од прошле недеље, сутра ћете имати тест. Питања на тесту ће бити састављена од следећих питања
 1. Како се дефинише пословна економија?
  2.       Са којим је дисциплинама повезана?
  3.       Наброј опште дисциплине пословне економије.
  4.       Која су функционална подручја пословне економије?
  5.       Са којим је помоћним подручјима повезана пословна економија?
  6.       Која посебна подручја пословне економије знаш?
  7.       Којој групи пословне економије припада рачуноводство? Може ли да припада некој другој?
  8.       Шта су привредни субјекти?
  9.       Ко је основни носилац привређивања у робној привреди, а ко у натуралној?
  10.   Зашто су предузећа специјализовани произвођачи?
  11.   Шта је друштвена подела рада?
  12.   Дефиниши предузеће.
  13.   Основне карактеристике предузећа су:
  14.   Шта значи самосталност предузећа?
  15.   Зашто је предузеће организациона целина?
  16.   Објасни процес трансформације улагања у резултате.
  17.   Који је најопштији разлог због којег постоји предузеће?
  18.   У чему се огледа предност специјализације?
  19.   Како предузеће смањује ризик и неизвесност?
  20.   Шта су трансакциони трошкови?
  21.   Објасни разлог постојања предузећа везан за смањење трансакционих трошкова.
  22.   Како смо поделили предузећа према карактеристикама трансформационог процеса?
  23.   Како смо поделили предузећа према величини?
  24.   Како смо поделили предузећа према правном(организационом) облику?
  25.   Чиме се баве производна предузећа?
  26.   Наброј основне карактеристике производних предузећа?(5)
  27.   Како се деле производна предузећа према карактеристика производног процеса?
  28.   Наброј индустријска предузећа према индустријским гранама.
  29.   Како смо поделили руднике а како пољопривредна предузећа?
  30.   Чиме се баве услужна предузећа?
  31.   Које су основне карактеристике услужних предузећа?
  32.   Која предузећа имају карактеристике и производних и услужних предузећа?
  33.   Који критеријуми се користе за поделу предузећа по величини?
  34.   Колико запослених у Србији имају микро, колико мала, средња и велика предузећа?
  35.   Колико услова мора да буде задовољено да би неко предузеће могло да се разврста у одређену групу по величини?
  36.   У којој правној форми могу да се оснују мала предузећа?
  37.   Шта је предузетник и како одговара за обавезе предузећа?
  38.   Наведи примере предузетничких радњи.
  39.   Које су најзначајније предности малих предузећа?
  40.   Који су најзначајнији недостаци малих предузећа?
  41.   Зашто су мала предузећа мање ефикасна у односу на велика?
  42.   Који су недостаци малих предузећа везаних за људске ресурсе(ризик кључних људи)?
  43.   Зашто мала предузећа имају највеће проблеме са обезбеђивањем финансијских средстава?
  44.   Које су три најзначајније разлике између средњих и малих предузећа?
  45.   Какву организацију поседују мала, а какву средња предузећа?
  46.   Какву организациону структуру поседују мала, а какву средња предузећа?
  47.   Ко управља у малим предузећима, а ко у средњим. Зашто?
  48.   Које су предности средњих предузећа у односу на велика?
  49.   Шта је економија обима?
  50.   Објасни економију обима на конкретном примеру.
  51.   Како се изражава ефекат учења код великих предузећа?
  52.   Како се израчунава рацио напретка?
  53.   Коју вредност у просеку узима рацио напретка?
  54.   како велико предузеће смањује трошкове држања залиха, а како трошкове наручивања залиха?
  55.   Шта је ефекат економије управљање код великих предузећа?
  56.   Шта је маркетиншка или комерцијална економија?
  57.   У чему се огледа предност великих предузећа у вези са финансијском економијом?
  58.   Који су најзначајнији недостаци великих предузећа?
  59.   Како настају велика предузећа?
  60.   Шта је интерни раст великих предузећа?
  61.   Како се остварује фузија предузећа?
  62.    Шта је спајање, а шта припајање предузећа?
  63.  Какав је то хоризонтални раст?
  64.   Какав је то вертикални раст код великих предузећа?
  65.   Како настаје конгломератски раст?

Нема коментара: