Странице

среда, 20. јануар 2016.

Питања за припрему пријемног испита из пословне економија

На Тамарин захтев..Питања за пријемни испит из Пословне економије- ЕКП
Питања за пријемни:
1. Шта је пословна економија?
2. Које све научне дисциплине укључује пословна економија?
3. Шта представља теоријска економија?
4. Шта проучавају микроекономија и макроекономија?
5. Науке о одлучивању?
6. Основни задатак пословне економије?
7. Систематско ширење знања има два циља, која?
8. Шта је практични циљ?
9. Какав приступ решавања проблема обезбеђује пословна економија, и на шта указује?
10. Каква је пословна економија као научна област?

11. Шта је економија предузећа? (5)
12. Шта су елементи улагања?
13. Шта су елементи резултата?
14. Које економске принципе предузеће настоји да уважи, шта се тиме постиже?
15. Од чега зависи квалитет економије?
16. Шта је репродукција?
17. Шта је привређивање?
18. Ко су носиоци привређивања?
19. Према чему се деле носиоци привређивања? (3)
20. Према делатности, носиоци привређивања деле се на? (2)
21. Какав је носилац предузеће, а какав домаћинство?
22. Предузеће и домаћинство као групе носилаца могу се даље поделити према?(2)
23. Према карактеристикама процеса рада носиоци се деле? (3)
24. Према врстама потрошње носиоци се деле?(3)
25. Према броју лица, носиоци привређивања деле се на?(2)
26. У зависности од унутрашње организације, носиоци привређивања деле се на?(2)
27. Која је разлика између основних и сложених носилаца?
28. Какво је предузеће као носилац привређивања?
29. Остали носиоци привређивања, у којим областима?(3)
30. У области производње и размене поред предузећа носиоци привређивања су?(4)
31. У области личне потрошње основни носиоци привређивања су?
32. У осталим областима потрошње носиоци привређивања су различите потрошачке јединице у области?(4)
33. Шта је предузеће?
34. Шта је условио развој тржишне размене и изражавање свих економских вредности у новцу?
35. Услови за настанак предузећа?
36. Карактеристике предузећа, за предузеће се казе да је?(3)
37. Како настаје привредно лице предузећа?
38. Правно лице предузећа?
39. Како функциони
ше самостална привредна организација?(3)
40. Задаци предузећа?
41. Структуру предузећа чине елементи?(4)
42. Шта је радни колектив?
43. Састав радног колектива?
44. Свако предузеће у настојању да успешно послује, жели да обезбеди какав састав радног колектива?
45. Како састав радног колектива одговара потребама пословања предузећа?
46. Одступање од оптималног састава радног колектива?
47. Обезбеђивање оптималног састава радног колектива на дуже време?
48. Шта је флуктуација радника?
49. Средства за производњу као материјални елементи привређивања су?(2)
50. Ста су средства за рад?
51. Према техничким карактеристикама и намени средства за рад су?(5)
52. Употребна вредност средстава за рад?
53. Ста је амортизација?
54. Шта је материјал, какав материјал постоји?(3)
55. Основни материјал?
56. Помоћни материјал?
57. Режијски материјал?
58. Шта је организација пословања?
59. Ста се испољава као организација рада?
60. Организовање колективног рада?
61. Шта представљају резултати пословања?
62. Видови резултата пословања предузећа?(4)
63. Шта је физички прозивод?
64. Шта је вредност производње?
65. Шта је доходак?
66. Шта је добитак или профит?
67. На избор делатности предузећа утицу који фактори?
68. Критеријуми поделе предузећа?(5)
69. Подела предузећа према делатности?(3)
70. Производна предузећа?
71. Трговинска предузећа?
72. Финансијска предузећа?
73. Подела предузећа према карактеру процеса рада?(6)
74. Подела предузећа према структури елемената производње?(2)
75. Органски састав производње?
76. Подела предузећа према величини?(3)
77. Подела предузећа према својини?(3)
78. Приватна предузећа?
79. Државна предузећа?
80. Као власник предузећа може се појавити?(5)
81. Основни организациони облици предузећа су?(2)
82. Привредна друства деле се на?(2)
83. Дру
штва лица су?(2)
84. Дру
штва капитала су?(2)
85.
Шта је ортачко друштво?
86. Шта је командитно друштво?
87. Шта је друштво са ограниченом одговорношћу?
88. Шта је акционарско друштво?
89. Шта је систем?
90. Системи се деле на?(3)
91. Какве циљеве предузеће има у процесу друштвене репродукције, како је омогућено остваривање?(3)
92. Која је основна улога организационе структуре предузећа?
93. Шта је ефикасност?
94. Шта је ефективност?
95. Засто се оснива предузеће?
96. Који услови су неопходни да буду испуњени?
97. Са становишта услова који се морају испунити разликују се 2 система оснивања предузећа?
98. Према систему слободног оснивања, када се оснива предузеће?
99. Најважнији општи материјални услов за оснивање предузећа?
100. Најважнији формални услов услов за оснивање предузећа?
101. Како се региструје предузеће?
102. Према систему претходног одобрења, како се оснива предузеће?
103. Како може доци до престанка рада?
104. Који су општи разлози за престанак рада предузећа?(9)
105. Материјална средства јављају се као?(2)
106. Ста представљају средства предузећа?
107. Критеријуми за класификацију средстава предузећа?(4)
108. Појавни облици могу бити?(3)
109. У облику ствари средства предузећа могу бити?(2)
110. У облику права средства предузећа могу бити?(4)
111.
Шта је патент?
112.
Шта је лиценца?
113. Према намени средства се деле на?(2)
114. За ста служе пословна средства?
115. Како се посматрају пословна средства?(2)
116. Која су средства посебне намене и за ста служе?(2)
117. Према фазама циклуса репродукције, средства се деле?(3)
118. Према изворима прибављања средства могу бити?(2)
119.
Шта су основна средства?
120. Карактеристике основних средстава?(3)
121. Појавни облици основних средстава могу бити?(5)
122. Критеријуми класификације основних средстава?(2)
123. Према појавном облику, облици основних средстава?(3)
124. Према степену употребљивости основна средства јављају се у?(4)
125.
Шта су обртна средства?
126. Који критеријум се користи за поделу обртних средстава?
127. Појавни облици?(3)
128.
Шта показује коефицијент обрта и како се израчунава?
129. Средства посебних намена су?(2)
130. Резервна средства предузеће користи за?(6)
131. Шта представљају извори средстава?
132. Извори средстава се разликују према?(3)
133. Према власништву извори средстава се деле на?(3)
134. Како се исказује степен финансијске самосталности, а како задужености?
135. Према настанку извори средстава могу бити?(6)
136. Према рочности извори средстава могу бити?(3)
137. Шта се обезбеђује контролом коришћења средстава?
138. Предузеће мора да поштује одређене принципе располагања средствима, које?(3)
139. Контрола може бити?(2)
140. Улагање у репродукцију испољава се у 2 облика?
141. Трошење елемената производње испољава ес у два вида?
142. Шта је натурално трошење?
143. Шта настаје трошењем елемената производње у натуралном виду?
144. Шта су утрошци?
145. Од чега зависи количина трошења елемената производње?
146. Шта представља интензитет трошења?
147. Утрошци елемената производње разликују се по?(5)
148. Радна места могу бити?(2)
149. Утрошци елемената производње условљени су?(2)
150. Шта су технички фактори трошења?
151. Најзначајније групе техничких фактора су?(7)
152. Да ли произвођачи својим мерама организације могу утицати на техничке факторе?
153. Шта су организациони фактори?
154. Шта су трошкови?
155. Који фактори преко цена утичу на трошкове?
156. Према елементима који се троше, утрошци се деле на?(3)
157. Шта су утрошци материјала?
158. Основна карактеристика трошења материјала?
159. У зависности од фактора који условљавају трошење, утрошци материјала деле се на?(2)
160. Стандардни утрошци материјала?
161. Стварни утрошци материјала?
162. Основни појавни облици организационо условљених утрошака материјала су?(3)
163. Са становишта улоге у процесу репродукције разликују се следеце групе материјала?(3)
164. На трошкове основног материјала утичу следећи технички фактори?(5)
165. Режијски утрошци материјала представљају утрошке материјала на пословима?(7)
166. Шта су утрошци средстава за рад?
167. Основни облици стварног трошења средстава за рад су?(3)
168. Шта је радна снага?
169. Шта су утрошци радне снаге?
170. Како се изражавају утрошци радне снаге?
171. Специфичност трошења радне снаге?
172. Како се обезбеђује највећа рационалност у трошењу радне снаге?
173. Шта је стандардни интензитет?
174. Шта је стандардна организација?
175. Шта је стандардна квалификованост?
176. Основни критеријуми класификовања трошкова јесу по?(4)
177. Подела трошкова према елементима производње?(3)
178. Шта је обухваћено амортизацијом средстава за рад?
179. Шта обухватају трошкови текућег одржавања?
180. Услед чега настају трошкови инвестиционог одржавања?
181. Шта обухватају трошкови радне снаге?
182. Подела трошкова према местима настанка?(2)
183. У трошкове израде обично се убрајају?(6)
184. Шта обухватају режијски трошкови?
185. Режијски трошкови настају на радним местима изван производње, којим?(4)
186. Подела трошкова према начину преношења на носиоце?(2)
187. Шта су директни трошкови?
188. Који трошкови спадају у директне?(3)
189. Шта су индиректни трошкови, који се убрајају у њих?
190. Подела трошкова у зависности од обима производње?(2)
191. Фиксни трошкови?
192. Шта се дешава са фиксним трошковима по јединици производа, са повећањем степена искоришћења капацитета?
193. У фиксне трошкове убрајају се?(3)
194. Варијабилни трошкови?
195. Како се мењају укупни варијабилни трошкови са повећањем и смањењем обима производње?
196. Компоненете варијабилних трошкова су?(2)
197. Како се мењају укупни пропорционални трошкови са променом обима производње, а како по јединици?
198. У пропорционалне трошкове убрајају се?(3)
199. Прогресивни, дегресивни трошкови?
200. Како настају релативно фиксни трошкови?
201. Зоне обима производње?(4)
202. Како се мењају трошкови обављања послова, са променом обима у оквиру одређене зоне, а како при промени зоне?
203. Какав је график укупних варијабилних трошкова, како расту?
204. Шта су просечни варијабилни трошкови?
205. Шта су маргинални трошкови?
206. Где се остварује минимум просечних варијабилних трошкова?
207. Шта представљају укупни трошкови?
208. Каква је крива укупних трошкова?
209. Просечни укупни трошкови једнаки су?
210. Како се мењају укупни просечни трошкови са повећањем обима производње?
211. Шта је калкулација?
212. Који је циљ утврђивања цене коштања?
213. Утврђивањем цене коштања омогућава се ефикаснија контрола трошкова и ствар се основа за доношење низа пословних одлука као што су?(3)
214. Принципи захтевају да калкулација буде?(8)
215. Калкулације се могу поделити према?(2)
216. Према времену израде калкулације могу бити?(3)
217. Према начину израде калкулације могу бити?(4)
218. Када се примењује дивизиона калкулација?
219. Када се користи калкулација помоћу еквивалентних бројева?
220. Када се користи калкулација везаних производа?
221. За шта се користи додатна калкулација?
222. Шта представља кључ за расподелу трошкова?
223. Шта је центар одговорности?
224. Центри одговорности могу бити?
225. Шта је центар трошкова?
226. За шта се користи буџет одобрених средстава?
227. Шта је флексибилни буџет?
228. Појам тока вредности?
229. Од чега зависе карактеристике токова вредности у процесу репродукције?
230. Шта представља циклус репродукције?
231. Циме је условљена ду
жина циклуса репродукције?
232. Шта је ангажовање средстава?
233. Натурални облици вредности могу бити?(5)
234. Како се могу задовољити потребе?
235. Финална потрошња?
236. Репродукциона потрошња?
237. Који је циљ ангажовања?
238. Елементи ангажовања средстава?(2)
239. Облици ангажовања средстава?(3)
240. Шта је циклус ангажовања средстава?
241. У току циклуса репродукције вредности којима предузеће располаже могу бити у виду?(4)
242. Шта показује коефицијент ангажовања средстава?
243. Шта је коефицијент ангажовања средстава?
244. Значај коефицијента ангажовања средстава?
245. Коефицијент репродуковања?
246. Контрола располагања свим облицима вредности са становишта?(2)
247. Зашто се обавља контрола обима ангажованих средстава?
248. С којим циљем се обавља контрола дужине циклуса ангажовања средстава?
249. Који је циљ пословања предузећа?
250. Резултати предузећа изражавају се у 3 појавна облика?
251. Чиме се изражава производ предузећа?
252. Шта је употребна вредност?
253. Хетерогена производња исказује физички обим производње у виду?(3)
254. Приказивање физичког обима производње радним часовима захтева познавање?
255. Од чега се састоји поступак обрачунавања радних часова?
256. Физички обим производње се може новчано исказати преко?(2)
257. Шта је укупни приход као облик резултата пословања?
258. Величина укупног прихода зависи од?(2)
259. Шта је бруто продукт?
260. Фактори који утичу на величину укупног прихода могу се поделити на?(2)
261. Добитак као резултат пословања?
262. Од цега зависи износ добитка?
263. Фактори који делују на резултат, према условљености?(2)
264. Да ли предузеће може деловати мерама своје организације на објективне факторе?
265. Објективни фактори су?(3)
266. Технички фактори?
267. Друштвени фактори?
268. Субјективни фактори?
269. Шта предузеће утврђује пратећи резултате пословања?
270. Са ким и са чим предузеће упоређује своје резултате?
271. Шта подразумева расподела резултата?
272. Као учесници у расподели укупног прихода јављају се?(3)
273. За шта су заинтересовани појединци, за шта предузеће, а за шта институције?
274. Основни економски принципи?
275. Резултати пословања предузећа су?(3)
276. Улагања се могу изразити у виду?(3)
277. Који су парцијални принципи предузећа?
278. Шта је продуктивност?
279. Како се изражава степен успешности у спровођењу принципа продуктивности?
280. Који фактори утичу на остварену продуктивност предузећа?
281. За израчунавање остварене продуктивности неопходно је утврдити?(3)
282. Сва дејства на величину остварене производње И утрошака радне снаге могу се груписати као?(2)
283. Која дејства се убрајају у објективне факторе?(2)
284. Технички фактори утичу на продуктивност преко карактеристика?(4)
285. Друштвени фактори продуктивности се испољавају у виду?(4)
286. Која дејства се сврставају у субјективне или организационе факторе?
287. Субјективни фактори се испољавају преко?(3)
288. Како се изражава продуктивност?
289. Разноврсни производи могу се свести на заједничку меру множењем?(2)
290. Спровођење принципа продуктивности?(2)
291. Принцип економичности?
292. Како се изражава успешност у остваривању принципа економичности?
293. За израчунавање остварене економичности неопходно је утврдити?(3)
294. Како се израчунава остварена вредност производње?
295. Како се назива новчани износ, остварење производње?
296. Вредност производње састављена је од?(2)
297. Који фактори делују на стварну економичност пословања?(2)
298. Спровођење принципа економичности, има мере да би?(2)
299. Принцип рентабилности?
300. Како се изражава степен успешности у спровођењу рентабилности?
301. Који фактори утичу на остварену рентабилност?
302. За израчунавање остварене рентабилности неопходно је утврдити?(3)
303. Шта је остварени добитак?
304. Величина добитка зависи од?(2)
305. Стварна сума ангажованих средстава представља?
306. Од чега зависи износ ангажованих средстава?
307. Спровођење принципа рентабилности, има одговарајуће мере?(2)
308. Како су повезани
и међусобно условљени парцијални принципи пословања?
309. За шта су одговорни носиоци функције производње?
310. Процес размене, принцип?
311. Финансијска функција?
312. Дефинисања појма функције?
313. Према чему се разликују функције?
314. Шта је функција у организационој структури предузећа?
315. Какав је однос између функција?
316. Шта обједињује све функције?
317. Према вертикалној подели, као основне функције у предузећу јављају се?(3)
318. Који значај имају вертикалне функције, и зашто?
319. Шта се ствара вертикалном поделом функција?
320. Ко чини кој ниво(вертикално)?
321. Који је основни задатак функције управљања?
322. Усмеравање се реализује доношењем одлука о?(3)
323. Раст предузећа се огледа у?(3)
324. Развој предузећа се огледа у?(2)
325. Циљеви раста?
326.
Чиме је одређен избор циљева?
327. Шта су циљеви раста, шта се дефинише на основу њих?
328. Шта је стратегија?
329. Одлучивање о расподели резултата?
330. Кос у носиоци функције управљања?
331. Основни задатак функције руковођења?
332. Садржину функције руковођења чине?(3)
333. Ко су носиоци функције руковођења?
334. За шта је задужена функција руковођења?
335. Каква је подела задата међу руководиоцима у предузећу?
336. Који су задаци функције менаџмента?
337. Основни задатак функције извршења?
338. Ко су носиоци функције извршења?
339. Хоризонтална подела функција, организовање?
340. У оквиру извршне функције као секундарне настају?(9)
341. Како се организује извршна функција?
342. Дубина анализе задатака зависи од?(3)
343. Шта се ради анализом задатака?
344. Критеријум за поделу задатака?(5)
345. Када се завршава анализа глобалног задатка?
346. Шта се ради синтезом задатака?
347. Шта је делокруг?
348. Од чега зависи колико ће задатака бити укључено у један делокруг?
349. Где радник извршава свој делокруг послова?
350. Шта чини радно место?(2)
351. Које су материјалне компоненте радног места?(4)
352. Које су нематеријалне компоненте радног места?(3)
353. Шта представља радно место?
354. Шта је организациона јединица?
355. Организациони нивои?(6)
356. Шта карактерише савремене тржишне привреде?
357. Шта је истраживање?
358. Шта је развој?
359. Задатак функције истраживања и развоја?
360. Величина и домет функције истраживања?
361. Шта захтевају истраживања и развој?
362. У оквиру ове функције која се истраживања могу обављати?
363. Који је циљ фундаменталних истраживања?
364. Каква су по питању ризика и улагања фундаментална истраживања?
365. Примењена истраживања, циљ?
366. Самостално истраживање или куповина лиценци?
367. Развојно-истраживачки рад?
368. Организација функције истраживања
и развоја, ко може?
369. Где се одвијају фундаментална
и примењена истраживања у великим предузећима, а где развојна?
370. На ком нивоу се ова функција организационо најчешће обавља?
371. Сарадња функције истраживања
и развоја са осталим функцијама у предузећу?
372. Појам
и значај функције планирања?
373. На основу чега се дефинишу развојни циљеви?
374. Врсте планова према период за који се праве?(3)
375. Дугорочни планови?
376. Средњорочни планови?
377. Краткорочни планови?
378. Глобално посматрано, предмет планирању су?(4)
379. Поред давања смерница за рад планови представљају и?
380. Организација функције планирања?
381. Задатак планске функције?
382. Производна функција?
383. Шта је производња?
384. Шта представља употребну вредност?
385. Шта је процес производње?
386. Шта је технолошки процес?
387. Производна функција омогућава?
388. Како треба обавити послове који чине садржину производне функције?
389. Шта су типови производње?
390. Типови производње се могу груписати на основу?(3)
391. Шта је појединачна производња?
392. Шта је серијска производња?
393. Према величини серије разликујемо?(3)
394. Шта је оптимална величина серије?
395. Шта је масовна производња?
396. Карактеристике масовне производње?(4)
397. Шта је аутоматска производња?
398. Два система производње?
399. Линијски систем?
400. Предности линијског система?(4)
401. Недостаци линијског система?
402. Радионичка производња?
403. Ритам производње, полазећи од континуитета производње разликује се?(2)
404. Континуирана производња?
405. Дисконтинуирана производња?
406. Оптимални тип производње?
407. На избор оптималног типа производње утичу следећи фактори?(3)
408. Планирање производње?
409. Разликују се планови производње?(3)
410. Основни план производње?
411. Парцијални планови производње су?(5)
412. Шта је припрема производње?
413. Припрема се разликује?(2)
414. Техничка припрема производње?
415. Техничка припрема производње обухвата?(5)
416. Утврђивање производног програма?
417. Припрема материјала?
418. Припрема средстава за рад?
419. У оквиру припреме алата обављају се следећи послови?(4)
420. Припрема радног места?
421. Припрема радног места обухвата?(3)
422. Припрема технолошког процеса?(2)
423. Дефинисање послова И радних места утврђују се?
424. Шта треба да обезбеди уређење простора радног места?
425. Послуживање радног места?(2)
426. Стабилно радно место?
427. Нестабилно радно место?
428. Оперативна припрема производње?
429. Задаци оперативне припреме су?(3)
430. Шта је оперативни план?
431. Најважнији документи?
432. Контрола производње?
433. Који је циљ контроле?
434. Контрола машина?(2)
435. Техничка контрола машина?
436. Контрола алата?(2)
437. Контрола материјала?
438. Контрола квалитета производа?
439. Методе контроле производа?(3)
440. Техничка контрола производа?
441. Статистичка контрола?
442. Комерцијална контрола?
443. Сарадња производне са осталим функцијама у предузећу?(4)
444. Анализа продајне функције?(3)
445. Анализе обима производње?
446. Анализа припреме производње?
447. Анализа производног програма?
448. Под набавком се подразумева?
449. Основни циљ набавке?
450. Значај набавке?
451. Набавна служба?(2)
452. Субјективне факторе набавке чине?(3)
453. Објективни фактори набавке?(1)
454. На организацију набавне службе у предузећу делују бројни фактори?(4)
455. Постоје 2 основна система организације?
456. Систем централизације?
457. Предности централистичког система?
458. Недостатак централистичког система?
459. Систем децентрализације?
460. Предности система децентрализације?
461. Подела рада у набавној служби?(3)
462. Подела рада у набавној служби по врсама робе?
463. Подела рада у набавној служби према добављачима?
464. Подела рада у набавној служби према деловима тржишта?
465. Набавна политика?
466. Основни циљ набавне политике?
467. Основни принципи набавне политике су?(5)
468. За успешну примену начела потребно је?(3)
469. Истраживање тржишта набавке?
470. Садржај истраживања чине?
471. Методе истраживања, предузећима стоје на располагању?(2)
472. Секундарни извори информација?
473. Примарне информације?
474. Методи прикупљања примарних информација на тржишту су?(3)
475. Са становишта количинских норми робних залиха разликују се?(3)
476. Минималне залихе?
477. За минималне залихе потребно је располагати?(2)
478. Како се добијају минималне залихе?
479. Предност пословања са минималним залихама?(2)
480. Недостаци пословања са минималним залихама?(1)
481. Максималне залихе?
482. Предности максималних залиха?(3)
483. Трошкови набавке?(6)
484. Трошкови поседовања залиха?(7)
485. Оптималне залихе?
486. Планирање набавке у предузећима? (2)
487. Од чега се полази при планирању у производним предузећима?
488. За израчунавање материјалног биланса довољна су два податка?
489. Подела зависних трошкова према начињу преношења, разликују се?(2)
490. Елементи калкулације набавне цене су?(2)
491. У набавним службама се обично води евиденција?(3)
492. Сарадња набавне са осталим функцијама у предузећу?(4)
493. Анализа набавне функције?(6)
494. Продајна функција?
495. Резултат комуникације продавца и купца?
496. Значај продаје?
497. Задаци продаје?(8)
498. Полазећи од специфичности предузећа, продајна функција најчешће се организује као?(3)
499. Дивизиона организациона структура?
500. Постоји више критеријума за креирање дивизија?(3)
501. Политика продаје?
502. Начела продајне политике?(3)
503. Инструменти продајне политике?(6)
504. Истраживање тржишта продаје?
505. Предмет истраживања продаје?
506. Истраживање тражње?
507. Предвиђање понуде?
508. Планирање продаје?(2)
509. Разрада плана производње?(5)
510. Шта су канали продаје?
511. Предузеће може да се определи за две врсте продаје?
512. Директна продаја?
513. Индиректна продаја?
514. Велеперодајна, малопродајна предузећа?
515. Агенти као посредници?
516. У агенте спадају?(5)
517. У процесу калкулативног формирања цене кључно питање своди се на?
518. Разлика у цени јавља се у облику?(3)
519. Прописана маржа?
520. Рабат?
521. Купопродајни уговор?
522. Када се уговор о купопродаји сматра закљученим?
523. Битни елементи уговора су?(3)
524. Елементи купопродајног уговора су?(7)
525. Евиденција у продаји?(3)
526. За шта служи евиденција склопљених уговора?
527. Сарадња продајне и осталих функција у предузећу?(4)
528. Анализа продајне функције?(4)
529. Анализа тржишне успешности?(5)
530. Анализа продуктивности?
531. Најзначајнији показатељи продуктивности су?(2)
532. Анализа коефицијента обрта, како се утврђује коефицијент обрта?
533. Складишна функција?
534. Складишна функција као организациона јединица предузећа бави се?
535. Значај складишне функције?
536. Задаци складишне функције, складишно пословање реализује се?(8)
537. Шта су складишта?
538. Према врсти производа и начину чувања складишта могу бити?(3)
539. Према функцији складишта, разликују се?(3)
540. Према делатности, складишта се деле на?(2)
541. Складишта производних предузећа могу бити?(2)
542. Главна складишта производних предузећа чине?(3)
543. Складишта трговинских предузећа могу бити?(2)
544. Према степену технолошке опремљености складишта могу бити?(3)
545. Организација складишта?
546. Принцип експедитивности?
547. Принцип економичности?
548. Према природи робе за време складиштења јављају се природни губици, а то су?(3)
549. Остали губици настају услед?
550. Функција амбалаже?(4)
551. Заштитна функција амбалаже?
552. Манипулативна функција амбалаже?
553. Употребна функција амбалаже?
554. Промотивна функција амбалаже?
555. Шта треба да обезбеди складишна евиденција?
556. Како се води складишна евиденција?
557. Шта је номенклатура?
558. Груписање материјала, тј. израда номенклатуре обавља се по?(3)
559. Сарадња складишне са осталим функцијама у предузећу?(4)
560. Сарадња складишне и транспортне функције долази до изражаја код?(3)
561. Анализа складишне функције проверава?(3)
562. Транспортна функција?
563. Значај транспортне функције?
564. Задаци транспортне службе?(10)
565. Економичност у транспорту се постиже?(4)
566. У избору транспорта значајну улогу имају следећи фактори?(5)
567. Коришћење сопственог возног парка?
568. Коришћење туђих транспортних услуга?
569. Транспорт железницом?
570. Уговор о превозу железницом зове се?
571. Товарни лист има више функција?(3)
572. Превоз робе камионима?
573. Товарни лист је носилац информација о?
574. Превоз робе речним бродовима?
575. Уговор о превозу речним бродовима назива се?
576. Превоз робе морским бродовима?
577. Превоз робе авионом?
578. Транспортно осигурање може да буде?(2)
579. Осигурање производа у превозу односи се на?(врсте)
580. Подела осигурања на?(2)
581. Уговор о осигурању?
582. Полиса осигурања?
583. Сума осигурања?
584. Премија осигурања?
585. Реосигурање?
586. Накнада из осигурања?
587. Висина накнаде из осигурања је функција три елемента?
588. Транспортна служба води евиденцију?(4)
589. Анализа транспортне функције?(3)
590. Ко води бригу о новцу у предузећу?
591. Финансијска функција?
592. Задаци финансијске функције су?(4)
593. Основни послови финансијске функције су?(8)
594. Како ће бити организована финансијска функција зависи од?(3)
595. Шта је документ?
596. У финансијским пословима документе представљају?(7)
597. Шта се подразумева под евиденцијом?
598. Зашто се евиденција организује?
599. Финансијску евиденцију цини?(9)
600. Сарадња финансијске са осталим функцијама у предузећу?
601. Финансијска и набавна функција заједнички утврђују?(2)
602. Однос финансијске и продајне функције остварује се на подручју?(4)
603. Задатак функције информисања?
604. Шта чини систем информација?
605. Организовање функције информисања?
606. Радни колектив?
607. Основни задаци кадровске функције су?(2)
608. Послови кадровске функције?
609. Основни циљ кадровске функције?
610. Оптимални састав радног колектива?
611. Да би се постигао оптимални радни колектива, неопходно је разрешити организационе проблеме?(3)
612. Од чега зависи коју квалификованост и ког степена извршилац мора имат, шта се утврђује на основу тога?
613. Како се може постићи оптимални састав радног колектива?
614. Шта је потребно утврдити за организован избор кандидата?
615. Класични начини оцене су?(2)
616. Развој кадрова?
617. Кадровска документација?
618. Од чега зависи организација кадровске функције?
619. Какве кадровске службе имају већа предузећа?
620. Каква је кадровска служба организациона јединица?
621. Кадровска функција у мањим предузећима?
622. Сарадња кадровске функције са осталим функцијама у предузећу?
623. Основни задатак функције контроле?
624. Шта се ради по завршетку једног производног циклуса по питању контроле?
625. Послови функције контроле?(2)
626. Циљ техничке контроле?
627. Како се дефинише квалитет?
628. Служба техничке контроле најчешће контролише?(3)
629. Сврха контроле материјала?
630. Сврха контроле производње?
631. Контрола средстава за рад?
632. У оквиру контроле средстава за рад обично се организационо одваја?(2)
633. У пракси се формирало више метода контроле?(8)
634. Како треба да буде организована контрола?
635. Од чеха зависи организација техничке контроле?
636. У пракси се појављују следеће варијанте организације контроле?(3)
637. Економска контрола?
638. Како се обавља економска контрола?(4)
639. Општи послови у предузећу?
640. Групи општих послова припадају?(3)
641. Админстративно-стручни послови су?(3)

 

Нема коментара: